Dr. Leyla Həsənova

20 Yanvar xalqımızın qahramanlıq sahifasidir 20 Yanvar faciasi Azarbaycan xalqının tarixi yaddaşına darin hüzn kimi hakk olunub. Malum olduğu kimi 1990-cı ilda yalnız Bakı şaharinda deyil sovet ordusu tarafindan Azarbaycanın müxtalif bölgalarinda dinc ahaliya qarşı facialar töradildi. Daha çox Bakıda insanların vahşicasina güllaboran edilmasini, tankların altında yüzlarla qocaların, uşaqların, qadınların azilmasindan sonra bu tarixi gün Azarbaycan xalqının oyanışı müstaqillik yolunda halledici addım atması ila yadda qaldı. Bu manada har il milli qürur maqamı kimi xatırlayıb yad etdiyimiz 20 Yanvar faciasi na qadar vaxt keçmasindan asılı olmayaraq, asla unudulmayacaq. Bu tarix ham da qan yaddaşımıza hopan milli qürur tariximizdir. Şahidlarimizin unudulmaz xatirasi qarşısında illardan bari üraklarimizda gazdirdiyimiz vatandaşlıq qürurunu asrlar bela keçsa silmak mümkün olmayacaq. Va silinmasina da icaza vermamaliyik. Artıq bir neça ildir rahbarlik etdiyim markazin müallimlarina da har zaman dediyim kimi , Tarixi bizlar yazır,Uşaqlarımıza nayi va neca aşılamaq biz müallimlarin , anaların vazifasidir. Biz da ABC Tadris va İnkişaf Markazi olaraq bu il Azarbaycan dövlatçiliyinin barpası uğrunda qurban getmiş va şahidlik zirvasina ucalmış facia qurbanlarını diqqatda saxlayacağıq va onlara ehtiramımız tükanmazdir. Biz yalnız 20 Yanvar cinayatlarini galacak nasillar tabliğ etmamaliyik, aktiv şakilda Azarbaycan xalqına qarşı kütlavi terror kimi xarakteriza edilan Qarabağ münaqişasinin ağır naticalarini da daim gündamda saxlamalıyıq. Çox taassüf ki, 20 Yanvar faciasi zamanında öz hüquqi, siyasi qiymatini almadı. Bugünkü ganc nasil da hamin tarixi faxrla yad edir va ganclarimiz da gözal anlayırlar ki, azadlığın, müstaqilliyin yolu ağırdır va bu yolu qurban vermadan keçmak mümkün deyildi. Har il 20 Yanvar gününü kadara-qüssaya batmaq günü kimi deyil, qürur, milli faxarat günü kimi qeyd etmaliyik. Dövlatimiz da bu istiqamatda lazımi tadbirlar taşkil edir, şahidlarimizin anılması, xalqımıza, xüsusila ganclarimiza qahramanlıq va vatanparvarlik ruhu talqin etmak istiqamatinda taqdiralayiq işlar görülür. ?minam ki, bu il da ümummilli hüzn, eyni zamanda, xalqımızın birlik va vahdatini tacassüm etdiran tarixin ildönümü gününü yüksak saviyyada qeyd edacayik. Şahidlik vatanparvarliyin, aqida va amal uğrunda mübarizanin an yüksak zirvasidir. Bu yüksak zirvadan biza boylanan 20 Yanvar şahidlarinin ruhu daim qalbimizda yaşayacaq. Bir daha qeyd etmak istardim ki, bu facia sıradan bir hadisa deyildi, 20 Yanvar faciasi başar tarixinda Azarbaycan xalqına qarşı töradilmiş an qanlı cinayatlardan biridir! Azarbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizasini beşikdaca boğmağa çalışanlar öz arzularına çatmadılar. Xalqımız vahşilikla hayata keçirilan imperiya cazalarından qorxmayaraq meydanlara axışdı va bugünkü ganc nasil üçün örnak olacaq addımlar atıb öz azadlıq arzularını hayata keçirdi. Bir tarixi maqamı da xüsusila vurğulamaq istardim ki, malum faciadan darhal sonra Ulu Öndar Heydar ?liyev özünün va ailasinin hayatını tahlüka altında qoyaraq Azarbaycanın Moskvadakı daimi nümayandaliyina galib Bakıda baş veran acınacaqlı olaylar barada bütün dünyaya haqiqati çatdırdı, Bu gün da ölka rahbarliyi bu hassas tarixi günümüz sayılan faciani diqqatda saxlayır va Prezident İlham ?liyevin rahbarliyi ila har il Prezident Administrasiyası tarafindan Qanlı Yanvar faciasinin ildönümü ila alaqadar geniş tadbirlar planı hazırlanır. Respublikanın bütün şahar va rayonlarında, idara va müassisalarinda, xarici ölkalardaki safirliklarimizda, diaspor taşkilatlarında anma marasimlari keçirilir. Son olaraq bir daha qeyd edim ki, 20 Yanvar faciasindan daim ibrat darsi götürülmalidir va galacak nasillar üçün bu tarix daha darindan va hartarafli çatdırılmalıdır. ABC Tadris va İnkişaf Markazi olaraq şahidlarimizin ruhu qarşısında baş ayirik! Hörmatla ABC Tadris va İnkişaf markazinin rahbari 
                                                                                                           Dr. Leyla Hasanova
.